วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

  1.ผลกระทบทางบวก
   อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทางบวกต่อสังคม   ดังนี้
        1)ทำให้มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายขนาดใหญ่   กล่าวคือ  ทำให้คนในสังคมติดต่อสื่อสารได้ทุกสถานที่  ทุกเวลา
        2)ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
        3)ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  2.ผลกระทบทางลบ
   อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบทางลบต่อสังคม   ดังนี้
        1)ก่อให้เกิดความเครียดของคนในสังคม
        2)เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง
        3)เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
        4)เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
        5)อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น